Er zijn tal van partijen betrokken bij de aardwarmtewinning in Nederland. De rol van enkele organisaties is uitgelicht. Alle partijen zijn in een overzicht bijeengebracht.

DAGO (Dutch Association Geothermal Operators)

DAGO is de brancheorganisatie voor aardwarmte-ontwikkelaars en -operators in Nederland. Deze organisatie behartigt de collectieve belangen van aardwarmte-ontwikkelaars – en -operators en draagt daarnaast bij aan een veilige en effectieve aardwarmtewinning in Nederland. Dit gebeurt door onder andere kennisdeling en standaardisering van werkwijzen. Aardwarmte-ontwikkelaars en -operators zijn rechts- of natuurlijke personen die beschikken over tenminste één aardwarmtevergunning voor mijnbouwactiviteiten. Zie ook DAGO.nu.

EBN (Energie Beheer Nederland)

Energie Beheer Nederland (EBN) is een overheidsonderneming die zich richt op een doelmatige opsporing en winning, een planmatig beheer en een optimale afzet van koolwaterstoffen. Ook adviseert EBN de overheid over energie- en klimaatbeleid. EBN zet haar kennis in voor het maximaal benutten van energie in de ondergrond en het verduurzamen van de energievoorziening. Dit gebeurt onder meer door de aardwarmtesector te versterken en de ontwikkeling van aardwarmte te versnellen. EBN neemt ook (financieel) deel aan de winning van aardwarmte op locaties. Zie ook ebn.nl.

Stichting Warmtenetwerk

In Stichting Warmtenetwerk (SWN) zetten spelers uit de warmteketen, van gemeente tot leverancier, zich in voor de energietransitie met duurzame collectieve warmte via warmtenetten. Het is mogelijk onderdeel te worden van het SWN-netwerk in de gehele warmtesector door lid te worden van Stichting Warmtenetwerk. Zie ook warmtenetwerk.nl.

Mijnraad

De Mijnraad adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat over onder andere het verlenen van opsporings- en winningsvergunningen. De Mijnraad is onafhankelijk en beoordeelt of verlening verantwoord is. Daarbij bekijkt ze de aanvraag en de adviezen van TNO, EBN en eventueel de provincie én de Mijnbouwwet. Regels over de werking van de Mijnraad staan in de Mijnbouwwet. Zie ook demijnraad.nl.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

De Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is een rijksinspectiedienst. De dienst valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken en Klimaat. SodM zorgt voor de naleving van wettelijke regels en voor het (veilig) opsporen, winnen, opslaan en transporteren van delfstoffen. SodM heeft zowel een rol als adviseur als toezichthouder. Lees meer over de taken van SodM in Veiligheid. Zie ook sodm.nl.

Stichting Platform Geothermie

Stichting Platform Geothermie richt zich op de bevordering van de verantwoorde toepassing van aardwarmte en ultradiepe geothermie in Nederland. Het platform doet dit onder meer door het volgen van beleidsthema’s en door kennisoverdracht en voorlichting over aardwarmte en ultradiepe geothermie.Aanmelding staat open voor alle organisaties met interesse voor geothermie. Meer informatie over (deelname aan) het platform is te vinden op geothermie.nl.

Omwonenden

Omwonenden kunnen in hun directe leefomgeving iets merken van aardwarmte-activiteiten. Vaak zijn ze belanghebbende bij een besluit tot verlening (of afwijzing) van een vergunning. Bij een aanvraag van een omgevingsvergunning kunnen omwonenden daarom hun zienswijzen naar voren brengen. Operators besteden in alle fasen van aardwarmteontwikkeling en -winning aandacht aan omgevingsbetrokkenheid, waar omgevingscommunicatie onderdeel van uitmaakt. Tijdens bijeenkomsten krijgen omwonenden informatie en kunnen zij vragen te stellen over het proces en de activiteiten. Omwonenden zijn warmte-afnemer als de aardwarmte wordt gebruikt voor het verwarmen van hun woning.

Overzicht van betrokken organisaties

Rijk:

 • Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ontwikkelt beleid en verleent vergunningen.
 • De Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit regelen de afstemming over ruimtelijke ordening, landbouw, en natuur- en bouwbeleid.
 • Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ziet toe op naleving van de Mijnbouwwet, de veiligheid van de mens en bescherming van het milieu bij gebruik van de ondergrond.

Provincies:

 • Wijzen drinkwaterbeschermingsgebieden aan.
 • Bieden ondersteuning bij het inpassen van projecten in de omgeving, reserveren tijdig de benodigde ruimte in ruimtelijke plannen.
 • Geven advies aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over het verlenen van opsporings- en winningsvergunningen (volgens artikel 16 Mijnbouwwet).

Gemeenten:

 • Stemmen ruimtelijk‐ en milieubeleid en vergunningverlening af met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
 • Worden door provincies betrokken bij advies over lokale omstandigheden voor opsporings- en winningsvergunningen.
 • Worden door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gevraagd om advies bij omgevingsvergunning.
 • Werken vóór eind 2021 de ‘Transitievisie Warmte’ uit als onderdeel van de Regionale Energie Strategie.
 • Bieden ondersteuning bij het inpassen van projecten in de omgeving en reserveren tijdig de benodigde ruimte in ruimtelijke plannen.
 • De rol van gemeenten kan veranderen als de Warmtewet wordt aangepast.

Waterschappen:

 • Handhaven de milieu- en waterwetgeving, onder meer met behulp van de ‘watertoets’.

Andere partijen:

 • Energie Beheer Nederland (EBN) participeert (financieel) als partner in aardwarmtewinning en steunt actief de ontwikkeling van aardwarmte. EBN zet zich in voor vrijmaken van potentie / optimale benutting van de Nederlandse ondergrond. (SCAN)
 • Het Expertise Centrum Warmte (ECW) geeft technische en economische ondersteuning aan gemeenten op het gebied van de (duurzame) warmtetransitie van woningen en gebouwen.
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) deelt kennis, ondersteunt innovatie en verstrekt subsidies. o.a. via de SDE+
 • TNO Geologische Dienst Nederland adviseert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, RVO en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De Mijnraad adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat over de verlening van aardwarmte vergunningen.
 • Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is een nationaal instituut gericht op beleidsanalyses zoals advies over de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE) en toekomstperspectieven voor duurzame energie
 • De Technische commissie bodembeweging (Tcbb) is een onafhankelijke commissie en  adviseert en informeert burgers die te maken hebben met bodembeweging door mijnbouw.
 • Natuur en Milieufederaties (NenM): belangenbehartiger van natuur en leefomgeving
 • Huiseigenaren/omwonenden (VEH, Milieudefensie): belangenbehartiger woningeigenaren en belang omwonenden
 • De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) bewaakt de uitvoering van de wet NORM voor de opslag van natuurlijk radioactief materiaal.

Belangenorganisaties

 • Stichting Platform Geothermie (SPG) bevordert de verantwoorde toepassing van aardwarmte.
 • Dutch Association GeothermalOperators (DAGO) vertegenwoordigt aardwarmte-operators in Nederland.
 • Informatie- en Consultatieorgaan Aardwarmte (ICO) biedt onafhankelijke kennis, signaleert in lokale dialogen en adviseert burgers en stakeholders.rondom de winning van aardwarmte in de regio Utrecht.
 • Natuur- en Milieufederaties behartigen de belangen van de natuur en de leefomgeving.
 • Interprovinciaal Overleg (IPO) behartigt de belangen van de twaalf provincies.
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vertegenwoordigt alle Nederlandse gemeenten.
 • Unie van Waterschappen is de vereniging van alle Nederlandse waterschappen.
 • VEWIN is de vereniging van Nederlandse drinkwaterbedrijven
 • Woningcorporaties behartigen de belangen van huurders in de omgeving.
 • Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) is een ondernemers- en werkgeversorganisatie voor akkerbouwers en tuinbouwers en deelt kennis op het gebied van verduurzaming van de glastuinbouw.
 • Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) is een branchevereniging voor ondernemers in duurzame energie.
 • Energie-Nederland is de branchevereniging voor alle partijen die stroom, gas en warmte produceren, leveren en verhandelen.

Kennisinstellingen

 • TNO onderzoekt de potentie van de ondergrond, beheert gegevens over de ondergrond en deelt kennis met publieke en private partijen via de website NLOG (www.NLOG.nl).

Commerciële partijen:

 • Aardwarmte-ontwikkelaars/operators ontwikkelen, bouwen en beheren aardwarmteprojecten.
 • Warmtebedrijven of energiebedrijven exploiteren warmtenetten.
 • Warmtevragers, zoals de ondernemers in de glastuinbouw en gebruikers/eigenaren van gebouwen en huizen, gebruiken warmte voor de verwarming van kassen, kantoren of woningen.
 • (Geologische) adviesbureaus.
 • Financiële dienstverleners, zoals banken, leveren kapitaal voor aardwarmteprojecten.
 • (Her)verzekeringsmaatschappijen (her)verzekeren projectrisico’s.

 

 

Nieuws

Aardwarmteprojecten in NL

Warmte Coöperatie Kralingerpolder breidt uit

Warmte Coöperatie Kralingerpolder is uitgebreid met 15 bedrijven vanuit het naastgelegen gebied Westerlee. De warmtecoöperatie beslaat nu 160 hectare aan glastuinbouwgrond.Met de samenwerking willen de bedrijven […]

Bekijk nieuws
Aardwarmte in de buurt

Warmtebron Utrecht zet onderzoek naar aardwarmte voort in Nieuwegein

Warmtebron Utrecht heeft Hoek Zuidstede in Nieuwegein gekozen als locatie om het onderzoek naar aardwarmte voort te zetten. Op basis van studies, de business case […]

Bekijk nieuws
Aardwarmte in de buurt

Winningsplan Haagse Aardwarmte Leyweg goedgekeurd

Het ministerie van EZK heeft een definitief positief besluit genomen voor het winningsplan van Haagse Aardwarmte Leyweg. Nu kan de daadwerkelijke levering gaan starten. Begin […]

Bekijk nieuws
Bekijk meer nieuws

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste informatie en ontwikkelingen.